Wniosek o przeliczenie wymiaru otrzymywanego zasiłku

Jest to wniosek, z którego możesz skorzystać, jeżeli w dniu 26 kwietnia 2023 r. będziesz pobierać/pobierasz zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Z przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., wynika, iż osoby, które w dniu 26 kwietnia 2023 r. pobierają zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, mogą nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości określonej w nowelizacji (81,5% od 26 kwietnia 2023 r., zamiast 80%), ale tylko jeśli złożą w terminie 21 dni od 26 kwietnia 20234 r. (czyli do 17 maja 2023 r.) wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku. W razie złożenia w terminie takiego wniosku zasiłek w zmienionej (podwyższonej) wysokości przysługuje przez okres od 26 kwietnia 2023 r. do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Umowa ta może zostać zastosowana w przypadku, gdy dochodzi do indywidualnego powierzenia mienia pracownikowi – pracownik odpowiada w takim wypadku wyłącznie samodzielnie za powierzone mu mienie, w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy.
49,99zł za 1 dokument
Umowa zlecenia prac fizycznych zawierana z przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą )
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to umowa, na mocy której możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie bez działalności gospodarczej skorzystaj z innego dokumentu z bazy.
74,99zł za 1 dokument