Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracodawcy, u którego działają związki zawodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą (chyba, że ustalono w układzie zbiorowym pracy lub Regulaminie wynagradzania, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub- jeśli związki nie działaj- w porozumieniu z przedstawicielem pracowników – że w ogóle nie tworzy się takiego funduszu) utworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub – jeśli taki wniosek złoży zakładowa organizacja związkowa- pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Inni pracodawcy mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Oświadczenie o przyznawaniu/nieprzyznawaniu świadczenia urlopowego
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Użyj tego dokumentu, jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym na dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie tworzysz ZFŚS ani nie wypłacasz świadczenia urlopowego, powinieneś wydać następujące zawiadomienie.
14,99zł za 1 dokument
Konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
W przypadku gdy zamierzasz wypowiedzieć pracownikowi umowę o prace zawartą na czas nieokreślony, w pierwszej kolejności, jeżeli jest on reprezentowany przez zakładową organizację związkową (tzn. jest jej członkiem lub podlega jej ochronie) musisz zawiadomić organizację związkową o takim zamiarze. Niniejszy projekt pisma stanowi wzór takiego zawiadomienia.
14,99zł za 1 dokument