Regulamin wyboru przedstawiciela pracowników

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa, przepisy prawa wymagają w niektórych sytuacjach współdziałania z przedstawicielami pracowników. Wybór przedstawiciela pracowników jest konieczny w sytuacji m.in.: - zawierania porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w przypadku uzasadnionym sytuacją finansową pracodawcy- art. 9 (1 )K.p, - obowiązku pracodawcy konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań podejmowanych w sferze bhp – art. 237(11a) K.p. - uzgodnienia regulaminu wynagradzania w zakresie wysokości odpisu na fundusz świadczeń socjalnych lub nietworzenia funduszu, - pracodawca jest zobowiązany skonsultować z przedstawicielem załogi zamiar przeprowadzenia zwolnienia grupowego, podać na piśmie przyczyny zamierzonego zwolnienia, powiadomić o grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, jak i skonsultować treści regulaminu zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników - konsultacji dot. warunków telepracy, ujętych w regulaminie telepracy, - chęci stosowania przerywanego systemu czasu pracy lub systemu skróconego tygodnia pracy - w celu zyskanie zgody w przypadku monitoringu pomieszczeń sanitarnych - zobowiązania do ustalenia wykazu prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Z przepisów prawa wynika, że przedstawiciel załogi to pracownik wybrany przez ogół zatrudnionych do reprezentowania jej interesów. Co ważne, jedyną właściwą formą powoływania przedstawicieli pracowników są demokratyczne wybory. Brak jest jakichkolwiek podstaw do przypuszczeń, że przedstawiciel może zostać wskazany przez pracodawcę samodzielnie, nawet przy akceptacji tej decyzji przez załogę. Sposób wyboru reprezentacji pracowników powinien dokładnie określać wewnętrzny dokument pracodawcy, wskazujący np. ilość przedstawicieli pracowników w danej firmie czy termin i tryb zgłaszania kandydatów na przedstawicieli. Taka osoba nie zyskuje żadnej szczególnej ochrony stosunku pracy, przepisy nie przewidują też dla niej prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o pracę na czas nieokreślony
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem tworzy bardziej trwały stosunek pracy względem pozostałych umów o pracę, nie wskazujemy w takiej umowie daty zakończenie jej obowiązywania. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, w razie konieczności rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, należy mu podać przyczyny podjęcia takiej decyzji ( takiego wymogi nie mają umowy o pracę innego rodzaju – na czas określony i próbny)
29,99zł za 1 dokument
Oświadczenie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, na mocy którego Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z winy pracownika. Z tego dokumentu możesz skorzystać w sytuacji, jeżeli od chwili dowiedzenia się o zdarzeniu nie upłynął jeszcze miesiąc.
49,99zł za 1 dokument