Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej kilku pracowników za powierzone mienie

Jest to umowa, na mocy której, można powierzyć wspólnie kilku pracownikom mienie (rzeczy) pracodawcy z obowiązkiem wyliczenia się, czyli oddania ich w odpowiedniej ilości, taka jak została powierzona. WARUNKIEM JEJ ZAWARCIA JEST JEJ ZAWARCIE Z CO NAJMNIEJ DWOMA PRACOWNIKAMI. Znajduje ona zastosowanie najczęściej w przypadku mienia przechowywanego w magazynach pracodawcy, tj. w przypadku gdy mowa o narzędziach, środkach spożywczych, materiałach niezbędnych do wykonywania pracy. Szczegółowe regulacje dot. zasad jej tworzenia i warunków, jakie należy spełnić, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie – z którego co do zasady wynika wprost treść niniejszej umowy. Aby zawrzeć taką umowę liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia (czyli np. w sklepie, hali produkcyjnej) nie może przekroczyć: - przy pracy na jedną zmianę - 8 osób, - przy pracy na dwie zmiany - 12 osób, - przy pracy na trzy zmiany - 16 osób. W zakładach usługowych, w zakładach żywienia zbiorowego oraz w sklepach samoobsługowych i preselekcyjnych pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną, jeżeli ich liczba w miejscu powierzenia mienia nie MOŻE PRZEKROCZYĆ 24 osób na jedną zmianę.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Umowa ta może zostać zastosowana w przypadku, gdy dochodzi do indywidualnego powierzenia mienia pracownikowi – pracownik odpowiada w takim wypadku wyłącznie samodzielnie za powierzone mu mienie, w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy.
49,99zł za 1 dokument
Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenie kwalifikacji jest udział pracownika w studiach, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów podyplomowych. Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów podyplomowych przygotowana jest odrębna umowa.
49,99zł za 1 dokument