Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki dostarczania i korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną poprzez Serwis Expert.Legal.

 2. Operatorem – tj. podmiotem świadczącym Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną opisane w niniejszym Regulaminie jest Expert.Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000909830, NIP: 6342998944, REGON: 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł.

 3. Kontakt z Operatorem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub pisemnie pod adresem: ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice.

 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Expert.Legal wymaga zaakceptowania w całości Regulaminu i zasad w jego treści ujętych, jako określających w sposób wiążący zarówno zasady korzystania z Serwisu Expert.Legal jak i prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora i Użytkownika.

 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Expert.Legal odbywa się wyłącznie na zasadach wskazanych w treści Regulaminu i w zakresie w nim wskazanym.

 6. Korzystanie z Serwisu Expert.Legal oznacza każdą czynność, która wiąże się z korzystaniem z zasobów zgromadzonych w Serwisie Expert.Legal.

 7. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Expert.Legal w sposób naruszający przepisy prawa i/lub niniejszy Regulamin.

§ 2 DEFINICJE

Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin określający warunki dostarczania i korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dostępnych w ramach Serwisu Expert.Legal, w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora i Użytkownika, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,

 2. „Expert.Legal” lub „Serwis Expert.Legal” lub „Serwis” – oznacza prowadzony przez Operatora, na zasadach określonych w Regulaminie, serwis internetowy o charakterze otwartym, dostępny w domenie www.expertlegal.pl,

 3. „Operator” – podmiot świadczący opisane w Regulaminie Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną, tj. Expert.Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000909830, NIP: 6342998944, REGON: 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł,

 4. „Użytkownik” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie korzysta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,

 5. „Klient Biznesowy” – Użytkownik niebędący Konsumentem,

 6. „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.),

 7. „Prosument” – podmiot, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. „Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną” lub „Usługi”, a z osobna „Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną” lub „Usługa” – usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal, wskazane w niniejszym Regulaminie,

 9. „Umowa” – umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie wyłącznie na rzecz Użytkownika będącego stroną tej umowy, Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie, 

 10. „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344),

 11. „Konto” – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora dostępny bezpłatnie w ramach Serwisu Expert.Legal, prowadzony dla konkretnego Użytkownika, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz dane o podejmowanych przez niego w ramach Serwisu Expert.Legal działaniach. Ilekroć postanowienia Regulaminu stanowią o „Koncie” obejmuje to również Konto Firmowe, chyba że treść danego postanowienia Regulaminu wskazuje inaczej,

 12. „Konto Firmowe” – Konto prowadzone dla Klienta Biznesowego, 

 13. „Dokumenty”, a z osobna „Dokument” – dokumenty określonego rodzaju (np. umowa o dzieło, wypowiedzenie umowy o pracę, pełnomocnictwo itd.), których wzory (Szablony Dokumentów) zostały udostępnione w ramach Serwisu Expert.Legal, co umożliwia ich modyfikowanie i tworzenie przy użyciu Kreatora, w zakresie funkcjonalności przewidzianej w Szablonach Dokumentów

 14. „Szablony Dokumentów”, a z osobna „Szablon Dokumentu” – dostępne za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal wzory Dokumentów, przy pomocy których Użytkownik formułuje ostateczną treść Dokumentów wypełniając udostępniany w ramach Kreatora elektroniczny formularz dedykowany dla każdego Dokumentu,

 15. „Wygenerowane Dokumenty”, a z osobna „Wygenerowany Dokument” – Dokumenty, których treść została sformułowana przez Użytkownika przy wykorzystaniu Kreatora i Użytkownik zakończył modyfikację (edycję) takiego Dokumentu klikając przycisk „stwórz dokument”, w następstwie czego Dokument ten został zapisany w E-Szafie,

 16. „Kreator” – dostępne za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal narzędzie pozwalające Użytkownikowi na sformułowanie ostatecznej treści Dokumentu w oparciu o zamieszczone w Serwisie Expert.Legal Szablony Dokumentów,

 17. „E-Szafa” – dostępne za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal narzędzie pozwalające Użytkownikowi na przechowywanie na zewnętrznych serwerach Serwisu Expert.Legal Dokumentów modyfikowanych i tworzonych przez tego Użytkownika przy użyciu Kreatora, przeglądanie tych Dokumentów online za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal, oraz ich pobieranie na urządzenie Użytkownika.

§ 3 CHARAKTER I RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator, jako usługodawca w rozumieniu przepisów Ustawy, na warunkach określonych w Regulaminie, umożliwia za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal korzystanie z następujących Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną:

  1. bezpłatnej Usługi polegającej na udostępnieniu możliwości utworzenia i korzystania przez Użytkownika z indywidualnego Konta w ramach Serwisu Expert.Legal i korzystania z tego Konta w sposób określony w Regulaminie,

  2. bezpłatnej Usługi polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi posiadającemu Konto możliwości modyfikowania wybranych przez Operatora treści Dokumentów i tworzenia Dokumentów należących do kategorii Dokumentów bezpłatnych. Wyboru Dokumentów dostępnych w kategorii Dokumentów bezpłatnych dokonuje Operator,

  3. bezpłatnej Usługi polegającej na utworzeniu dla Użytkownika posiadającego Konto oraz udostępnieniu takiemu Użytkownikowi możliwości prowadzenia i dostępu do E-Szafy na Dokumenty stworzone w ramach Serwisu Expert.Legal za pomocą Kreatora,

  4. płatnej Usługi polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi posiadającemu Konto możliwości modyfikowania treści Dokumentów i tworzenia Dokumentów przy użyciu Kreatora, w zakresie uzależnionym od zakupionego przez takiego Użytkownika Dokumentu lub pakietu Dokumentów, oraz elektronicznego podpisywania Wygenerowanych Dokumentów (wysyłania Wygenerowanych Dokumentów do podpisu) za pośrednictwem Systemu Expert.Legal,

  5. bezpłatnej Usługi polegającej na udostępnieniu możliwości dokonywania przez Użytkownika posiadającego Konto na rzecz Operatora płatności elektronicznych tytułem wynagrodzenia za płatne Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną,

  6. bezpłatnej Usługi polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z formularza kontaktowego.

 2. Dla zapewnienia właściwej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator, a tym samym korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest korzystanie z urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne:

  1. zapewniony dostęp do sieci Internet,

  2. wyposażonego w co najmniej 4 GB pamięci RAM, procesor Celeron 1.2 bądź AMD Ryzen 5 lub procesor o lepszych parametrach, z co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,

  3. posiadającego system operacyjny Windows 10 lub nowszy bądź MacOS Big Sur lub nowszy, a w przypadku urządzeń mobilnych posiadającego system operacyjny Android 10 lub nowszy bądź iOS 10 lub nowszy,

  4. korzystanie ze wspieranej przez dostawcę przeglądarki internetowej obsługującej javascript – w szczególności Firefox, Chrome, Edge, Safari w wersji najnowszej, stabilnej,

  5. zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF,

  6. wyposażonego w monitor o rozdzielczości Full HD lub wyższej.

  W przypadku korzystania przez Użytkownika z urządzenia niespełniającego powyższych parametrów współpraca z systemem teleinformatycznym Operatora może być niemożliwa lub utrudniona – w takich przypadkach Operator nie gwarantuje możliwości prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Dla korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest również posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik we własnym zakresie zapewnia, aby urządzenie z którego korzysta spełniało warunki techniczne, o których mowa w postanowieniach niniejszego ustępu, oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty dostępu do sieci Internet.

 3. Użytkownik nie może dostarczać za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 4. Operator informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Operatora:

  1. możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego Operatora, jak i systemu Użytkownika przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu wyrządzenia szkód, w tym w szczególności wirusy, „robaki” oraz „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Operator zaleca korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą wirusów,

  2. możliwe działania tzw. hackerów, zmierzające do włamania się do systemu Operatora, jak i do systemu Użytkownika,

  3. możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań zmierzających do złamania zabezpieczeń systemu Operatora i/lub Użytkownika celem przechwycenia informacji poufnych, w tym danych osobowych m.in. w celu kradzieży tożsamości,

  4. możliwość przesyłania przez osoby trzecie, w celu pozyskania informacji poufnych, fałszywych wiadomości elektronicznych łudząco przypominających autentyczne wiadomości elektroniczne wysyłane przez Operatora. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka należy zachować szczególną ostrożność przy odbieraniu wiadomości elektronicznych, otwieraniu załączonych do niej plików lub zawartych w niej linków, oraz udzielaniu na nie odpowiedzi. W szczególności Użytkownik powinien w każdym przypadku dokładnie sprawdzić adres, z którego otrzymał wiadomość oraz mieć na względzie, że Operator nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o przesłanie hasła do Konta (hasło do Konta podawane jest przez Użytkownika tylko przy procesie tworzenia Konta oraz logowania do Konta).

 5. Operator informuje, że stale stosuje niezbędne środki techniczne mające na celu ochronę przed niepożądanymi działaniami opisanymi w ust. 4 powyżej, jednakże pomimo dołożenia wszelkiej staranności w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, nie istnieją środki zabezpieczające, które eliminowałyby te ryzyka całkowicie.

 6. Operator może zaprzestać zawierania dalszych Umów o świadczenie wszystkich lub niektórych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w każdym czasie. O zaprzestaniu zawierania dalszych Umów o świadczenie przez Operatora Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Operator poinformuje na swojej stronie internetowej (www.expertlegal.pl), jak również w formie komunikatu pojawiającego się w Serwisie Expert.Legal, wskazując zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, co do których nie będzie już możliwe zawieranie Umów, jak również wskazując od kiedy zawieranie Umów nie będzie możliwe. Zaprzestanie zawierania przez Operatora dalszych Umów o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w żaden sposób nie wpływa na Umowy zawarte przed zaprzestaniem zawierania przez Operatora dalszych Umów, w tym w szczególności nie powoduje jakiejkolwiek ich zmiany, ani ich rozwiązania, z uwzględnieniem jednak postanowień § 6 ust. 6 lit. a Regulaminu.

§ 4 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie formularza rejestracji dostępnego w Serwisie Expert.Legal, pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

 2. Dla danego adresu poczty elektronicznej e-mail może zostać utworzone tylko jedno Konto.

 3. Osoba dokonująca rejestracji w imieniu Klienta Biznesowego oświadcza, że jest umocowana do reprezentacji podmiotu będącego Klientem Biznesowym i dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania w jego imieniu wszelkich praw i obowiązków Klienta Biznesowego.

 4. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji wymaga podania:

  1. imienia i nazwiska Użytkownika będącego osobą fizyczną lub osoby dokonującej rejestracji w imieniu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną,

  2. adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwy będzie bezpośredni kontakt z Użytkownikiem,

  3. określonego przez Użytkownika hasła spełniającego wymogi bezpieczeństwa wskazane w formularzu rejestracji.

 5. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny. Aktywacja Konta za pomocą linku aktywacyjnego jest niezbędna w celu ostatecznego utworzenia i korzystania z Konta w ramach Serwisu Expert.Legal. Brak aktywacji Konta w terminie 24 godzin od chwili wysłania wiadomości e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym skutkuje nieutworzeniem Konta oraz usunięciem wszelkich danych podanych w formularzu rejestracji.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania danych umożliwiających korzystanie z Konta, tj. loginu oraz hasła jakiejkolwiek osobie, która nie została przez niego upoważniona w odpowiednim zakresie do korzystania w jego imieniu z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym do zawierania Umów z Operatorem.

 7. Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal i utworzenia Konta jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść w całości. Oświadczenie to jest składane przez Użytkownika wraz z wysłaniem formularza rejestracyjnego poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym właściwego pola (tzw. checkbox) obejmującego treść tego oświadczenia. Złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do utworzenia Konta.

 8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracji.

 9. Użytkownik może w każdej chwili skorygować ewentualne błędy lub zaktualizować wprowadzone przez siebie dane po zalogowaniu się do Konta w Serwisie Expert.Legal, z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej e-mail wskazanego w formularzu rejestracji, którego skorygowanie lub aktualizacja wymaga skontaktowania się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail w celu weryfikacji danych Użytkownika.

§ 5 KONTO I KONTO FIRMOWE

 1. Logowanie do Konta możliwe jest po wpisaniu adresu poczty elektronicznej e-mail stanowiącego login Użytkownika oraz hasła podanych podczas rejestracji Konta.

 2. Po pięciokrotnym podaniu przez Użytkownika błędnego hasła Serwis Expert.Legal blokuje dostęp i możliwość ponownego logowania do Konta tego Użytkownika na okres 10 minut. 

 3. W ramach Konta Użytkownik uprawniony jest do podania dodatkowych, następujących danych:

  1. adres (ulica, numer domu i ewentualnie lokalu),

  2. kod pocztowy,

  3. miejscowość,

  4. numer telefonu (jako dodatkowy kanał ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem).

  Podanie powyższych danych możliwe jest w Panelu Klienta w zakładce „Edytuj moje dane”.

 4. Podanie danych wskazanych w ust. 3 lit. a) – c) jest obowiązkowe w celu zawarcia z Operatorem Umowy o świadczenie płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

 5. W celu założenia Konta Firmowego Klient Biznesowy, po dokonaniu prawidłowej rejestracji Użytkownika, zobowiązany jest do podania następujących, dodatkowych danych:

  1. NIP,

  2. REGON,

  3. firma (nazwa),

  4. adres (ulica, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miejscowość).

 6. W ramach Konta Firmowego Klient Biznesowy uprawniony jest do podania dodatkowo numeru KRS (jeśli Klient Biznesowy go posiada) oraz numeru telefonu (jako dodatkowego kanału ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem). 

 7. Podanie danych, o których mowa w ust. 5 i 6 możliwe jest w Panelu Klienta w zakładce „Edytuj moje dane” oraz po zaznaczeniu opcji (tzw. checkbox) „Konto firmowe”.

 8. Klient Biznesowy ma możliwość skorzystania z funkcji autouzupełniania formularza podając NIP lub REGON. Funkcja autouzupełniania możliwa jest dzięki usłudze „Dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową – interfejsy API”. W przypadku otrzymania zwrotnej odpowiedzi system automatycznie uzupełni dane przekazane przez ww. usługę. Więcej informacji na stronie internetowej: https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi.

 9. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych wskazanych w postanowieniach ust. 3, 5 i 6 niniejszego paragrafu, a w przypadku skorzystania z funkcji autouzupełniania formularza, o której mowa w ust. 8 powyżej, Klient Biznesowy zobowiązany jest dodatkowo zweryfikować prawidłowość danych uzupełnionych automatycznie.

§ 6 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z którejkolwiek z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dostępnych w ramach Serwisu Expert.Legal, a w przypadku płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną z chwilą dokonania na rzecz Operatora płatności tytułem wynagrodzenia za te Usługi, po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu przez Użytkownika formularza zamówienia – przesłanie formularza zamówienia następuje po kliknięciu przez Użytkownika przycisku oznaczonego jako „Zamawiam i płacę”. Warunki zawieranej Umowy określają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Umowa o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w ramach Serwisu Expert.Legal:

  1. w przypadku bezpłatnych Usług – zawierana jest na czas nieoznaczony,

  2. w przypadku płatnych Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących pakiet Dokumentów – zawierana jest na czas oznaczony równy okresowi subskrypcji określonemu przy zawieraniu Umowy – w takim przypadku Serwis Expert.Legal automatycznie określał będzie datę wygaśnięcia wybranego pakietu, a przed tą datą Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem korespondencji e-mail o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Umowy (zakończeniu okresu subskrypcji), 

  3. w przypadku płatnych Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących jeden, wybrany Dokument – zawierana jest na czas oznaczony 12 (dwunastu) miesięcy. 

  Po upływie okresu na jaki Umowa została zawarta Umowa ta wygasa, co oznacza brak dalszej możliwości modyfikowania i tworzenia Dokumentów, które były objęte Umową oraz elektronicznego podpisywania Wygenerowanych Dokumentów. W przypadku Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących jeden, wybrany Dokument, Umowa o świadczenie tych Usług wygasa również z chwilą wykorzystania przez Użytkownika wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Umowy, tj. z chwilą elektronicznego podpisania Wygenerowanego Dokumentu, o ile wykorzystanie wszystkich funkcjonalności nastąpiło przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta. Wygaśnięcie Umowy o świadczenie płatnych Usług w żaden sposób nie wpływa na Umowę o świadczenie bezpłatnych Usług, a tym samym Użytkownik w dalszym ciągu może korzystać z bezpłatnych Usług, w tym w szczególności nie następuje usunięcie Konta Użytkownika i Użytkownik zachowuje możliwość korzystania z E-Szafy.

 3. Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną dochodzi:

  1. w przypadku bezpłatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną – z chwilą zaprzestania korzystania z którejkolwiek z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Użytkownika, w zakresie usługi, z której Użytkownik zaprzestał korzystać, albo na skutek jednostronnego rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Operatora zgodnie z postanowieniami ust. 5 i 6 poniżej,

  2. w przypadku płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną – na skutek jednostronnego rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Operatora zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej.

 4. Użytkownik ma możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. W przypadku Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, do korzystania z których niezbędne jest uprzednie utworzenie Konta, zakończenie korzystania z tych usług następuje poprzez usunięcie Konta. Zakończenie korzystania z płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną – do zakończenia obowiązywania Umowy o świadczenie płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Użytkownik może ponownie utworzyć Konto i powrócić do korzystania z tych Usług przez pozostały okres  obowiązywania Umowy o świadczenie płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

 5. Operator, w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Użytkownikowi, może rozwiązać zawartą z Użytkownikiem Umowę o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

  1. korzystania przez Użytkownika z Serwisu Expert.Legal w sposób naruszający przepisy prawa,

  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia § 3 ust. 3 Regulaminu,

  3. podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, chyba że na skutek takich działań w ogóle nie doszło do zawarcia ważnej Umowy,

  4. utworzenia fikcyjnego Konta, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub podmiotu niebędącego w rzeczywistości Użytkownikiem, chyba że na skutek takich działań w ogóle nie doszło do zawarcia ważnej Umowy.

 6. Operator, w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Użytkownikowi, może rozwiązać zawartą z Użytkownikiem Umowę o świadczenie bezpłatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w następujących przypadkach:

  1. podjęcia przez Operatora decyzji o zakończeniu świadczenia Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną będącej przedmiotem Umowy,

  2. niekorzystania przez Użytkownika z Konta (tj. w przypadku braku zalogowania się Użytkownika) przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 7. Bez uszczerbku dla uprawnień określonych w postanowieniach ust. 5 i 6 powyżej, Operator może tymczasowo, do czasu usunięcia stanu naruszenia, uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do jego Konta za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia § 3 ust. 3 Regulaminu,

  2. podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym,

  3. utworzenia fikcyjnego Konta, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub podmiotu niebędącego w rzeczywistości Użytkownikiem.

§ 7 KREATOR DOKUMENTÓW

 1. Korzystanie z Kreatora Dokumentu wymaga utworzenia i zalogowania się przez Użytkownika do Konta. Korzystanie z płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności modyfikowanie i tworzenie płatnego Dokumentu oraz ewentualne wysłanie Wygenerowanego Dokumentu do podpisu w sposób wskazany w postanowieniach § 9 Regulaminu, oprócz konieczności utworzenia i zalogowania się do Konta, dodatkowo wymaga uprzedniego zawarcia z Operatorem właściwej Umowy o świadczenie płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, której przedmiot obejmuje dostęp do takiego Dokumentu, w tym zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia za te Usługi.

 2. Tworzenie Dokumentu przy wykorzystaniu Kreatora polega na wypełnieniu dostępnego w ramach Serwisu Expert.Legal Szablonu Dokumentu, poprzez: 

  1. uzupełnienie danych właściwego podmiotu lub podmiotów (np. w zależności od rodzaju Dokumentu - stron umowy, nadawcy i adresata pisma, itd.), przy czym w przypadku płatnych Dokumentów jednym z tych podmiotów musi być Użytkownik, który dokonał zakupu Dokumentu. Uzupełnienie danych właściwego podmiotu lub podmiotów wymaga uzupełnienia przez Użytkownika co najmniej następujących pól danych:

   • w przypadku osób fizycznych: imienia i nazwiska,

   • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: imienia i nazwiska, nr NIP oraz firmy,

   • w przypadku innych podmiotów: nazwy/firmy, nr NIP oraz siedziby,

  2. wskazanie ewentualnych reprezentantów podmiotu lub podmiotów, o których mowa w lit. a powyżej, przy czym wskazanie takich osób nie jest niezbędne w celu przejścia do kolejnych etapów tworzenia Dokumentu i wygenerowania Dokumentu,

  3. udzielenie przez Użytkownika odpowiedzi na pytania zamknięte (tj. z gotowymi wariantami odpowiedzi), jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, przy czym nieudzielenie przez Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzi na pytanie uniemożliwia przejście do kolejnego pytania,

  4. podanie danych lub sformułowanie treści wskazanych w elektronicznym formularzu, przy czym podanie tych danych, jak również sformułowanie tych treści, nie jest niezbędne w celu przejścia do kolejnych etapów tworzenia Dokumentu i wygenerowania Dokumentu, przy czym w przypadku niepodania tych danych, w Wygenerowanym Dokumencie pozostaną nieuzupełnione pola, które po wygenerowaniu Dokumentu mogą być ewentualnie uzupełnione odręcznie,

  5. dodanie ewentualnych załączników do tworzonego Dokumentu – załącznik do Dokumentu może być dodany jako zewnętrzny plik, wyłącznie w formacie PDF (.pdf), przy czym dodanie załączników nie jest niezbędne w celu przejścia do kolejnych etapów tworzenia Dokumentu i wygenerowania Dokumentu.

 3. Kreator Dokumentów nie wymusza podania przez Użytkownika jakichkolwiek danych i/lub informacji innych aniżeli wskazane jako wymagane w postanowieniach ust. 2 powyżej. Decyzję o ewentualnym podaniu takich innych danych podejmuje Użytkownik samodzielnie i we własnym zakresie, uwzględniając to, że obowiązek podawania niektórych danych w treści Dokumentów – w zależności od rodzaju Dokumentu i zaistniałych okoliczności faktycznych i prawnych sytuacji Użytkownika – może wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. art. 206 § 1 Kodeksu spółek handlowych dotyczący spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

 4. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru Szablonu Dokumentu, z którego chce skorzystać, oraz samodzielnie wypełnia Szablon Dokumentu, w sposób wskazany w postanowieniach ust. 2 powyżej. Serwis Expert.Legal nie dokonuje weryfikacji w zakresie prawidłowości wyboru przez Użytkownika odpowiedniego Szablonu Dokumentu, ani prawidłowości jego wypełnienia przez Użytkownika.

 5. Użytkownik, przed przystąpieniem do korzystania z Kreatora Dokumentu, zobowiązany jest zapoznać się ze szczegółowym opisem Szablonu Dokumentu, z którego zamierza skorzystać. Szczegółowy opis Szablonu Dokumentu zawiera informacje, które mają na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonania wyboru właściwego Szablonu Dokumentu, tj. takiego Szablonu Dokumentu, który odpowiada indywidualnym potrzebom Użytkownika, w tym zaistniałym okolicznościom faktycznym i prawnym sytuacji Użytkownika.

 6. W trakcie korzystania z Kreatora Dokumentu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznawać się z wyjaśnieniami zawartymi w Szablonie Dokumentu przy poszczególnych pytaniach i polach do uzupełnienia. Wyjaśnienia te zawierają informacje, które mają na celu ułatwienie Użytkownikowi udzielania odpowiedzi na pytania i podawanie danych oraz formułowanie treści przez Użytkownika, tak aby tworzony Dokument jak najlepiej odpowiadał indywidualnym potrzebom Użytkownika, w tym zaistniałym okolicznościom faktycznym i prawnym sytuacji Użytkownika.

 7. Po ostatecznym utworzeniu (wygenerowaniu) Dokumentu przez Użytkownika nie jest możliwa jego dalsza modyfikacja. W przypadku zakupu przez Użytkownika Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących jeden, wybrany Dokument, z chwilą ostatecznego utworzenia (wygenerowania) Dokumentu, następuje zakończenie świadczenia powyższych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w zakresie korzystania przez Użytkownika z Kreatora Dokumentu – ewentualne ponowne wygenerowanie Dokumentu w oparciu o ten sam Szablon Dokumentu możliwe jest wówczas po dokonaniu ponownego zakupu takich samych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną obejmujących ten sam Szablon Dokumentu.

 8. Operator nie świadczy za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal jakichkolwiek dodatkowych usług w zakresie doradztwa przy wyborze właściwego Szablonu Dokumentu, ani weryfikacji odpowiedzi na pytania udzielanych przez Użytkownika, podawanych przez Użytkownika danych, ani treści formułowanych przez Użytkownika. Tego rodzaju usługi mogą być świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem bez pośrednictwa Serwisu Expert.Legal, za odrębnym wynagrodzeniem określonym w takiej umowie.

 9. W przypadku zakupu przez Użytkownika Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących wybrany pakiet Dokumentów, Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich Szablonów Dokumentów zawartych w tym pakiecie przez okres subskrypcji określony przy zawieraniu Umowy, co oznacza, że w okresie trwania subskrypcji Użytkownik może,  bez ograniczeń ilościowych, modyfikować i tworzyć Dokumenty przy użyciu Kreatora w oparciu o Szablony Dokumentów dostępne w ramach zakupionego pakietu (w przypadku Użytkownika będącego Klientem Biznesowym w ramach konta firmowego przypisanego do NIP Klienta Biznesowego) oraz, z uwzględnieniem ograniczeń ilościowych, o których mowa w postanowieniach § 9 ust. 6 Regulaminu, dokonywać elektronicznego podpisywania Wygenerowanych Dokumentów (wysyłania Wygenerowanych Dokumentów do podpisu przez osoby określane każdorazowo przez Użytkownika).

 10. W przypadku zakupu przez Użytkownika Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących jeden, wybrany Dokument, Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego i zakupionego Szablonu Dokumentu (w przypadku Użytkownika będącego Klientem Biznesowym w ramach konta firmowego przypisanego do NIP Klienta Biznesowego) przez okres na jaki Umowa została zawarta, wskazany w postanowieniach § 6 ust. 2 lit. c Regulaminu, co oznacza, że w tym okresie Użytkownik, w oparciu o zakupiony Szablon Dokumentu, może przy użyciu Kreatora modyfikować i ostatecznie utworzyć (wygenerować) jeden Dokument oraz jednokrotnie dokonać elektronicznego podpisania Wygenerowanego Dokumentu (wysłania Wygenerowanego Dokumentu do podpisu przez osoby określone przez Użytkownika).

 11. Każdy Użytkownik, który utworzył Konto uzyskuje możliwość skorzystania z bezpłatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b Regulaminu, tj. możliwość modyfikowania wybranych przez Operatora treści Dokumentów i tworzenia Dokumentów należących do kategorii Dokumentów bezpłatnych, jednakże bez możliwości elektronicznego podpisania Wygenerowanego Dokumentu (wysłania Wygenerowanego Dokumentu do podpisu przez osoby określone przez Użytkownika). Użytkownik może wielokrotnie korzystać z tych bezpłatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jednakże z takim ograniczeniem, że w okresie 7 dni Użytkownik może ostatecznie stworzyć (wygenerować) tylko jeden Dokument w oparciu o ten sam Szablon Dokumentu należący do kategorii Dokumentów bezpłatnych – ponowne wygenerowanie Dokumentu, w oparciu o ten sam Szablon Dokumentu, należącego do kategorii Dokumentów bezpłatnych, będzie możliwe po upływie 7 dni od wygenerowania poprzedniego Dokumentu.

 12. Każdy Dokument należący do kategorii Dokumentów bezpłatnych jest również dostępny w ramach płatnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, co oznacza, że Użytkownik, w dowolnym momencie, może dokonać zakupu takich płatnych usług obejmujących taki Dokument, uzyskując w ten sposób natychmiastową możliwość wygenerowania Dokumentu bez względu na ewentualne ograniczenie, o którym mowa w postanowieniach ust. 11 zd. ostatnie powyżej, oraz uzyskując możliwość jednorazowego podpisania Wygenerowanego Dokumentu elektronicznie zgodnie z postanowieniami ust. 10 powyżej.

 13. Dostęp do danych podawanych przez Użytkownika przy wypełnianiu Szablonów Dokumentów oraz do Wygenerowanych Dokumentów Użytkownika przechowywanych w E-Szafie na Dokumenty posiada jedynie ten Użytkownik po zalogowaniu się do Konta – dane te są dodatkowo przechowywane w formie zaszyfrowanej w celu zwiększenia poziomu ich bezpieczeństwa. Serwis Expert.Legal nie jest wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą Operatorowi uzyskanie wglądu w powyższe dane podawane przez Użytkownika, ani w Wygenerowane Dokumenty Użytkownika, i Operator nie podejmuje działań w celu uzyskania przez siebie takiego wglądu, chyba że okazałoby się to konieczne w celu dochodzenia przez Operatora roszczeń lub w celu obrony Operatora przed roszczeniami, lub uzyskanie takiego wglądu przez Operatora nakazywałyby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 14. Z wyłączeniem przypadku wdrożenia w ramach Serwisu Expert.Legal Szablonu Dokumentu lub pakietu Szablonów Dokumentów, dedykowanych dla konkretnego Użytkownika, o którym mowa w postanowieniach ust. 15 poniżej, opracowane przez Operatora Szablony Dokumentów dostępne w Serwisie Expert.Legal umożliwiają modyfikowanie tworzonych Dokumentów wyłącznie w zakresie określonym uprzednio przez Operatora, tj. Operator opracowując dany Szablon Dokumentu definiuje, które fragmenty tego Szablonu są jego stałym elementem, a które mogą być modyfikowane przez Użytkownika poprzez działania wskazane w postanowieniach § 7 ust. 2 Regulaminu.

 15. W ramach Serwisu Expert.Legal możliwe jest również wdrożenie (utworzenie przez Operatora i udostępnienie Użytkownikowi) Szablonu Dokumentu lub pakietu Szablonów Dokumentów, dedykowanych dla tego Użytkownika, tj. dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (np. często wykorzystywany przez Użytkownika wzór umowy, który może być modyfikowany w zakresie określonym przez Użytkownika). Umowa o świadczenie usług wdrożenia Szablonu Dokumentu lub pakietu Szablonów Dokumentów, zawierana jest poza Serwisem Expert.Legal i określa kwotę wynagrodzenia za powyższe usługi oraz pozostałe warunki świadczenia tych usług, w tym postanowienia Regulaminu, które mają zastosowanie do późniejszego korzystania z Usług polegających na udostępnieniu możliwości modyfikowania i tworzenia (generowania) Dokumentów przy użyciu Kreatora w oparciu o taki Szablon Dokumentu lub pakiet Szablonów Dokumentów, dedykowanych dla tego Użytkownika, jak również elektronicznego podpisywania Wygenerowanych Dokumentów.

§ 8 E-SZAFA NA DOKUMENTY

 1. Korzystanie z E-Szafy na Dokumenty stanowi Usługę Świadczoną Drogą Elektroniczną, dostępną bezpłatnie dla każdego Użytkownika, który posiada Konto. Dostęp do zasobów (Dokumentów modyfikowanych i utworzonych za pomocą Kreatora) danego Użytkownika przechowywanych w ramach E-Szafy wymaga zalogowania się przez tego Użytkownika do Konta – zasoby te dostępne są wyłącznie dla Użytkownika, na rzecz którego usługa ta jest świadczona.

 2. W ramach E-Szafy Dokumenty grupowane są na następujące kategorie:

  1. szkice Dokumentów – tj. Dokumenty, które znajdują się na etapie modyfikowania, ale nie zostały jeszcze ostatecznie utworzone (wygenerowane), i zostały zapisane jako szkic – w tym przypadku możliwe jest kontynuowanie modyfikowania Szablonów Dokumentów (ich dalsza edycja),

  2. gotowe Dokumenty – tj. Dokumenty, których modyfikowanie zostało zakończone i które zostały ostatecznie utworzone (wygenerowane) – w tym przypadku nie jest możliwe kontynuowanie modyfikowania Wygenerowanego Dokumentu (jego dalsza edycja), natomiast możliwe jest pobranie Wygenerowanego Dokumentu w formacie PDF (.pdf) i/lub podpisanie Wygenerowanego Dokumentu (wysłanie Wygenerowanego Dokumentu do podpisu), z wyłączeniem darmowych Dokumentów,

  3. Dokumenty w trakcie podpisywania – tj. Wygenerowane Dokumenty, które zostały wysłane do podpisu – w tym przypadku nie jest możliwe kontynuowanie modyfikowania Wygenerowanego Dokumentu (jego dalsza edycja), natomiast możliwe jest pobranie Wygenerowanego Dokumentu w formacie PDF (.pdf), sprawdzenie statusu podpisu każdej osoby, do której Wygenerowany Dokument został wysłany do podpisu, wysłanie przypomnienia o oczekiwaniu na podpis do każdej osoby, do której Wygenerowany Dokument został wysłany do podpisu, oraz wycofanie Wygenerowanego Dokumentu z podpisu,

  4. anulowane Dokumenty – tj. Wygenerowane Dokumenty, które na etapie podpisywania zostały anulowane i nie zostały podpisane – w tym przypadku możliwe jest pobranie Wygenerowanego Dokumentu w formacie PDF (.pdf) w wersji niepodpisanej,

  5. podpisane Dokumenty – tj. Wygenerowane Dokumenty, które zostały podpisane przez wszystkie osoby, do których dany Dokument został wysłany do podpisu – w tym przypadku możliwe jest sprawdzenie statusu podpisu każdej osoby, do której Dokument został wysłany do podpisu, oraz pobranie podpisanego Dokumentu w formacie PDF (.pdf).

 3. E-Szafa na Dokumenty nie umożliwia przechowywania jakichkolwiek dokumentów stworzonych bez wykorzystania Kreatora dostępnego w ramach Serwisu Expert.Legal, ani jakichkolwiek plików Użytkownika, z wyłączeniem ewentualnych załączników do Dokumentów, o których mowa w postanowieniach § 7 ust. 2 lit. e Regulaminu, które Użytkownik dodaje w trakcie tworzenia Dokumentu.

 4. Dokumenty zgromadzone w ramach E-Szafy są w ten sposób przechowywane przez cały okres istnienia Konta Użytkownika. Z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, Użytkownik ten traci dostęp za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal do Dokumentów zgromadzonych w ramach E-Szafy. Usunięcie Konta Użytkownika oraz związane z tym usunięcie dostępu do E-Szafy nie powodują trwałego usunięcia Dokumentów zgromadzonych przez Użytkownika w ramach E-Szafy – Dokumenty te, wraz z danymi wprowadzonymi do tych Dokumentów przez Użytkownika, przechowywane są przez Operatora do zakończenia okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron Umowy, tj. potencjalnych roszczeń Operatora i Użytkownika, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 13 zdanie drugie Regulaminu.

§ 9 PODPISYWANIE DOKUMENTÓW

 1. Po wygenerowaniu Dokumentu przez Użytkownika Serwis Expert.Legal udostępnia również możliwość podpisania Wygenerowanego Dokumentu poprzez wybranie przez Użytkownika opcji „Wyślij do podpisu” i wskazaniu adresów e-mail wszystkich osób (w tym również Użytkownika lub osoby bądź osób reprezentujących Użytkownika), do których Wygenerowany Dokument ma zostać wysłany do podpisu – w takim wypadku podpisanie Wygenerowanego Dokumentu następuje przy użyciu platformy internetowej zewnętrznego podmiotu (oprogramowania typu API). Możliwość podpisania Wygenerowanego Dokumentu nie obejmuje darmowych Dokumentów, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 12 Regulaminu.

 2. Podpisanie Wygenerowanego Dokumentu w sposób określony w postanowieniach ust. 1 powyżej, oznacza złożenie oświadczenia lub oświadczeń o określonej treści (np. złożenie oświadczenia o zawarciu umowy, oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, lub innego oświadczenia zawartego w treści Wygenerowanego Dokumentu) z zachowaniem dokumentowej formy czynności prawnej w rozumieniu przepisów art. 772 i 773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

 3. Użytkownik, przed przystąpieniem do korzystania z Kreatora Dokumentu, zobowiązany jest zapoznać się ze szczegółowym opisem Szablonu Dokumentu, z którego zamierza skorzystać, oraz wziąć pod uwagę zawartą w takim opisie informację o przewidzianej dla takiego Dokumentu formie prawnej, w tym informację czy taki Dokument, dla ważnego i skutecznego złożenia zawartego w nim oświadczenia lub oświadczeń, wymaga podpisania (złożenia zawartych w nim oświadczeń) w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, tj. przy zachowaniu dokumentowej formy czynności prawnej – powyższe informacje znajdują się w szczegółowym opisie każdego Dokumentu. Dokumenty, które dla ważnego i skutecznego złożenia zawartego w nim oświadczenia lub oświadczeń, wymagają podpisania (złożenia zawartych w nim oświadczeń) przy zachowaniu formy dalej idącej aniżeli dokumentowa forma czynności prawnej (w tym przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności, lub formy pisemnej z datą pewną lub z podpisem notarialnie poświadczonym, lub formy aktu notarialnego) należy podpisać z zachowaniem przewidzianej dla niej formy i w takiej postaci Wygenerowanym Dokumentem należy się posługiwać, w tym w szczególności w przypadku Wygenerowanego Dokumentu obejmującego oświadczenie lub oświadczenia, które wymagają złożenia innej osobie, Dokument ten należy składać z zachowaniem formy przewidzianej dla tego Dokumentu – w takim przypadku podpisanie takiego Wygenerowanego Dokumentu w sposób wskazany w ust. 2 może mieć jedynie znaczenie inne aniżeli ważne i skuteczne złożenie oświadczenia lub oświadczeń zawartych w tym Dokumencie (np. akceptacja uzgodnionych przez strony warunków umowy, która zostanie następnie zawarta przy zachowaniu właściwej formy).

 4. Użytkownik samodzielnie podejmuje ostateczną decyzję o wyborze formy prawnej w jakiej nastąpi podpisanie Wygenerowanego Dokumentu (złożenie oświadczenia lub oświadczeń zawartych w takim Wygenerowanym Dokumencie), uwzględniając postanowienia ust. 3 powyżej, jak również – w przypadku podjęcia decyzji o podpisaniu Wygenerowanego Dokumentu w sposób wskazany w ust. 2 powyżej – samodzielnie wskazuje osobę lub osoby, do których Wygenerowany Dokument ma zostać wysłany do podpisu wraz z ich adresami e-mail. Serwis Expert.Legal nie dokonuje weryfikacji w zakresie prawidłowości decyzji Użytkownika o wyborze formy prawnej w jakiej następuje podpisanie Wygenerowanego Dokumentu, ani w zakresie prawidłowości wskazanej przez Użytkownika osoby lub osób, do których Wygenerowany Dokument ma zostać wysłany do podpisu, w tym również ich adresów e-mail.

 5. Poza udostępnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, Operator nie świadczy za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal jakichkolwiek dodatkowych usług doradczych, ani weryfikacyjnych związanych z wyborem prawidłowej formy prawnej danego Wygenerowanego Dokumentu, jak również związanych ze wskazaniem właściwej osoby lub właściwych osób, do których Wygenerowany Dokument ma zostać wysłany do podpisu, tak aby złożone oświadczenie lub oświadczenia były ważne i skuteczne. Tego rodzaju usługi mogą być świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem bez pośrednictwa Serwisu Expert.Legal, za odrębnym wynagrodzeniem określonym w takiej umowie.

 6. W przypadku zakupu przez Użytkownika Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących wybrany pakiet Dokumentów, Użytkownik uzyskuje możliwość elektronicznego podpisywania Dokumentów objętych zakupionym pakietem w sposób określony w postanowieniach ust. 1 i 2 powyżej, z obowiązującym w okresie trwania subskrypcji limitem łącznej ilości podpisanych w ten sposób Dokumentów. Limit określony jest dla zakupionego pakietu Dokumentów w wybranym okresie trwania subskrypcji (dla każdego zakupionego pakietu Dokumentów obowiązuje oddzielny limit), i wskazany w opisie tego pakietu Dokumentów – limit obejmuje ilość Wygenerowanych Dokumentów wysłanych do podpisu w ramach danego pakietu Dokumentów, bez względu na ilość osób podpisujących poszczególne Wygenerowane Dokumenty. 

 7. W przypadku wyczerpania przez Użytkownika limitu ilości Wygenerowanych Dokumentów wysłanych do podpisu, o którym mowa w postanowieniach ust. 6 powyżej, Użytkownik w ramach pakietu Dokumentów, w którym limit został wyczerpany, nie może już wysłać do podpisu kolejnego Wygenerowanego Dokumentu za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 poniżej. Niewykorzystanie przez Użytkownika powyższego limitu w okresie trwania subskrypcji, nie powoduje zwiększenia limitu przy ewentualnym zakupie pakietu Dokumentów na kolejny okres subskrypcji, nawet jeżeli jest to taki sam pakiet Dokumentów, ani zwiększenia limitu dla jakiegokolwiek innego pakietu Dokumentów zakupionego przez Użytkownika.

 8. Do zakończenia okresu trwania aktualnej subskrypcji danego pakietu Dokumentów, Użytkownik może, za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal, dokonać zakupu wybranego pakietu dodatkowych podpisów, zwiększając w ten sposób limit ilości możliwych do podpisania Dokumentów w ramach tego pakietu Dokumentów i w okresie trwania aktualnej jego subskrypcji – limit ten ulega wówczas zwiększeniu o wskazaną w opisie wybranego pakietu dodatkowych podpisów ilość Wygenerowanych Dokumentów możliwych do podpisania. Zakup pakietu dodatkowych podpisów wymaga wybrania przez Użytkownika na stronie Serwisu Expert.Legal (dodania do koszyka) jednego z produktów oznaczonych jako pakiet podpisów dla wybranego pakietu Dokumentów, oraz dokonanie na rzecz Operatora płatności elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal tytułem wynagrodzenia za takie Usługi.

 9. W przypadku zakupu przez Użytkownika Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących jeden, wybrany Dokument, Użytkownik uzyskuje możliwość jednokrotnego, elektronicznego podpisania Wygenerowanego Dokumentu.

 10. Elektroniczne podpisanie Wygenerowanego Dokumentu w sposób określony w postanowieniach ust. 1 i 2 powyżej, możliwe jest przez okres na jaki Umowa została zawarta, wskazany odpowiednio w postanowieniach § 6 ust. 2 lit. b Regulaminu – w przypadku płatnych Usług obejmujących pakiet Dokumentów i w postanowieniach § 6 ust. 2 lit. c Regulaminu – w przypadku płatnych Usług obejmujących jeden, wybrany Dokument, co oznacza, że w tym okresie Użytkownik może wysłać taki Wygenerowany Dokument do podpisu, a po upływie tego okresu (bądź po zakończeniu obowiązywania Umowy z jakiejkolwiek innej przyczyny) wysłanie takiego Wygenerowanego Dokumentu do podpisu przestaje być możliwe.

 11. Elektroniczne podpisanie Wygenerowanego Dokumentu w sposób określony w postanowieniach ust. 1 i 2 powyżej, następuje przy użyciu oprogramowania zewnętrznego podmiotu (oprogramowania typu API) – aktualne dane podmiotu, który udostępnia powyższe oprogramowanie wraz z odnośnikiem (linkiem) do warunków korzystania z tego oprogramowania oraz zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach tego oprogramowania, zamieszczone są na stronie Serwisu Expert.Legal - elektroniczne podpisanie Wygenerowanego Dokumentu w sposób określony w postanowieniach ust. 1 i 2 powyżej, następuje po kliknięciu przez osobę mającą złożyć podpis w link zamieszczony w wiadomości e-mail wysłanej do każdej osoby, którą Użytkownik wskazał jako osobę mającą podpisać Wygenerowany Dokument, oraz wymaga akceptacji powyższych warunków korzystania z tego oprogramowania.

§ 10 PAKIETY I PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie informacje prezentowane w ramach Serwisu Expert.Legal, w tym w szczególności informacje o Dokumentach i pakietach Dokumentów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 ustawy – Kodeks cywilny.

 2. Ceny prezentowane w ramach Serwisu Expert.Legal podawane są w polskich złotych (PLN) oraz w kwotach brutto (obejmują podatek od towarów i usług VAT) i dodatkowo w kwotach netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

 3. Zawarcie Umowy zostanie udokumentowane w formie faktury VAT wystawionej przez Operatora, doręczonej Użytkownikowi w ramach Konta w Panelu Klienta w zakładce „Rachunki / faktury”.

 4. Użytkownik oświadcza, akceptuje i wyraża zgodę na wystawianie i doręczania przez Operatora faktur VAT w formie elektronicznej stosownie do treści art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w związku z czym Operator nie jest zobowiązany do wydania Konsumentowi paragonu fiskalnego dokumentującego ww. transakcję. Niezależnie od powyższego Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie przez Operatora pozostałych dokumentów księgowych w formie elektronicznej.

 5. Faktury elektroniczne mogą być stosowane od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

 6. Operator przewiduje możliwość udzielania rabatów obniżających ceny Usług dostępnych w Serwisie Expert.Legal – aktualne informacje o ewentualnych rabatach dostępne są na stronie Serwisu. Rabat naliczany będzie na etapie realizowania płatności.

 7. Wszelkie płatności w ramach Serwisu Expert.Legal dokonywane są za pośrednictwem płatności internetowych w systemie PayU. 

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo Prosumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 2. Uwzględniając przepisy wskazane w ust. 1 powyżej, dokonanie za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal zakupu Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. d Regulaminu, obejmujących pakiet Dokumentów lub jeden, wybrany Dokument, jak również zakupu Usług obejmujących pakiet dodatkowych podpisów, o których mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, przez Użytkownika będącego Konsumentem albo Prosumentem, wymaga wyrażenia przez takiego Użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Operator informuje Użytkownika, że wyrażenie powyższej zgody i zawarcie Umowy oraz rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora, skutkuje utratą prawa odstąpienia od tej Umowy przez Użytkownika na podstawie przepisów art. 27 ustawy o prawach konsumenta – informacja ta jest przekazywana Użytkownikowi również w formie dodatkowego komunikatu wyświetlanego w chwili udzielania tej zgody. Bezpośrednio po zawarciu Umowy Operator przesyła Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie obejmujące informację o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednak jej niewyrażenie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy.

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

 1. Szablony Dokumentów dostępne za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej określonej w tych przepisach.

 2. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług wskazanych w postanowieniach § 3 ust. 1 lit. b lub d Regulaminu, Operator udziela Użytkownikowi będącemu stroną tej Umowy, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Szablonu Dokumentu lub Szablonów Dokumentów udostępnionych Użytkownikowi w ramach wykonania zawartej Umowy, w zakresie określonym w postanowieniach niniejszego paragrafu.

 3. Licencja, o której mowa w postanowieniach ust. 2 powyżej, uprawnia Użytkownika tylko i wyłącznie do:

  1. korzystania z każdego Szablonu Dokumentu udostępnionego Użytkownikowi w ramach wykonania zawartej Umowy, w sposób niezbędny dla umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Expert.Legal jakie Operator zobowiązany jest udostępnić Użytkownikowi w ramach wykonania Umowy, w celu umożliwienia Użytkownikowi stworzenia Dokumentu w oparciu o udostępniony Szablon Dokumentu zgodnie z warunkami zawartej Umowy, w tym z postanowieniami Regulaminu,

  2. korzystania z każdego Dokumentu wygenerowanego przy wykorzystaniu Kreatora, tj. jego powielania i udostępniania w jakimkolwiek celu związanym z posługiwaniem się takim Dokumentem zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyłączeniem prawa do odpłatnego powielania i udostępniania Wygenerowanego Dokumentu.

 4. Licencja, o której mowa w postanowieniach ust. 2 powyżej, w szczególności nie uprawnia Użytkownika do:

  1. Korzystania z któregokolwiek Szablonu Dokumentu lub jakiejkolwiek jego części, w tym ich powielania i/lub udostępniania, w innym celu aniżeli stworzenie przez Użytkownika Dokumentu w oparciu o udostępniony Szablon Dokumentu zgodnie z warunkami zawartej Umowy, w tym z postanowieniami Regulaminu,

  2. jakiegokolwiek rozpowszechniania Szablonu Dokumentu lub jakiejkolwiek jego części, zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego, z wyłączeniem możliwości nieodpłatnego udostępnienia treści Szablonu Dokumentu osobie trzeciej, która w imieniu Użytkownika uczestniczy w tworzeniu Dokumentu w oparciu o taki Szablon Dokumentu.

 5. Licencja w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej udzielana jest na okres zawarcia Umowy i wygasa wraz z wygaśnięciem Umowy. W każdym przypadku rozwiązania Umowy przed okresem na jaki została ona zawarta, z chwilą rozwiązania Umowy następuje jednoczesne rozwiązanie licencji w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. a powyżej.

 6. Licencja w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. b powyżej udzielana jest na czas nieoznaczony.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Poza dostarczaniem Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w postaci Serwisu Expert.Legal na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Operator nie świadczy na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal żadnych dodatkowych usług. W szczególności, Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną wskazane w postanowieniach § 3 ust. 1 Regulaminu nie obejmują: 

  1. doradztwa w zakresie wyboru przez Użytkownika właściwego Szablonu Dokumentu, tj. Szablonu Dokumentu, który odpowiada potrzebom Użytkownika, w tym zaistniałym okolicznościom faktycznym i prawnym sytuacji Użytkownika,

  2. doradztwa, w tym zwłaszcza doradztwa prawnego i podatkowego, przy wprowadzaniu treści do Szablonu Dokumentu przez Użytkownika przy wykorzystaniu Kreatora,

  3. weryfikacji jakichkolwiek treści wprowadzanych do Dokumentu przez Użytkownika przy wykorzystaniu Kreatora, w tym również w zakresie prawidłowości oznaczeń jakichkolwiek podmiotów i osób wskazywanych w treściach Dokumentów (np. oznaczeń stron umów, adresatów i nadawców pism, reprezentantów podmiotów i osób wskazywanych w treściach Dokumentów).

 2. Użytkownik we własnym zakresie wprowadza i modyfikuje ustawienia zapisane w ramach Konta. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki lub następstwa będące konsekwencją ustawień wprowadzonych lub zmodyfikowanych przez Użytkownika, jak również za jakiekolwiek skutki lub następstwa wynikające z niewłączenia lub wyłączenia określonej funkcjonalności Serwisu Expert.Legal przez Użytkownika, z wyłączeniem przypadków, gdy skutki te lub następstwa są konsekwencją okoliczności, za które Operator ponosi odpowiedzialność, w szczególności będące konsekwencją wadliwego działania Serwisu Expert.Legal.

 3. Z uwagi na to, że Użytkownicy Serwisu Expert.Legal są podmiotami odrębnymi od Operatora, a Operator nie jest stroną umów tworzonych i/lub zawieranych za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal, Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek działań lub zaniechań którejkolwiek ze stron takiej umowy, a zwłaszcza Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal przez którąkolwiek z jej stron.

 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora wobec Użytkowników ograniczona jest wyłącznie do szkód powstałych na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Operatora, co oznacza, że odpowiedzialność ta w pozostałym zakresie jest wyłączona. Operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za poniesione straty (damnum emergens), co oznacza, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans). Postanowienia dwóch zdań poprzednich niniejszego ustępu nie mają zastosowania do odpowiedzialności Operatora wobec Użytkowników będących Konsumentami i Prosumentami.   

 5. Operator dokłada wszelkich starań, aby Szablony Dokumentów pozostawały w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, co oznacza, że w przypadku zmiany tych przepisów wpływających na treść Szablonów Dokumentów lub skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do Szablonów Dokumentów, Operator uprawniony jest do dokonania zmian lub modyfikacji niezbędnych do zapewnienia zgodności Szablonów Dokumentów z tymi przepisami. Zmiana taka jest niezbędna do zapewnienia zgodności Szablonów Dokumentów z Umową i nie powoduje powstania po stronie Użytkowników, w tym Użytkowników będących Konsumentami bądź Prosumentami, uprawnienia do rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z ww. przyczyny. Zmiany wprowadzane do Szablonów Dokumentów nie będą miały zastosowania do Dokumentów, które zostały wygenerowane przed wprowadzeniem zmian do Szablonów Dokumentów.

§ 14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, tj. Expert.Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909830, NIP 6342998944, REGON 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł.

 2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu Expert.Legal odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników przez Operatora dostępne są w Serwisie Expert.Legal - na stronie internetowej Operatora pod adresem www.expertlegal.pl/polityka-prywatnosci.

 4. Szczegółowe informacje o zakresie i sposobie przetwarzania danych i informacji, w tym m.in. ich gromadzenia i przechowywania, w ramach Serwisu Expert.Legal, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie Expert.Legal - na stronie internetowej Operatora pod adresem www.expertlegal.pl/polityka-prywatnosci.

 5. W sytuacji, gdy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik będzie przetwarzał w ramach Serwisu Expert.Legal dane osobowe jako administrator tych danych w rozumieniu powyższych przepisów i do takiego przetwarzania przepisy te będą miały zastosowanie, Użytkownik będący administratorem danych osobowych powierza Operatorowi (będącemu podmiotem przetwarzającym) dane osobowe do przetwarzania, z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną – Repozytorium – z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

§ 15 INFORMACJA HANDLOWA

 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na jej otrzymywanie poprzez zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym Konta lub na odrębnym formularzu, właściwego pola obejmującego zgodę na otrzymywanie takiej informacji.

 2. Operator gromadzi i przechowuje przesłane przez Użytkowników zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

§ 16 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu Expert.Legal, w tym Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod adresem: Aleja Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: [email protected] .

 2. Operator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i w tym samym terminie informuje Użytkownika o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.

 3. Użytkownikom przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym.

 4. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Fundacji Konsumentów lub Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 222 66 76 76 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: [email protected] . Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php .

§ 17 ZMIANA REGULAMINU

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, do których należą:

  1. wprowadzenie nowych, zmiana lub uchylenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również zmiana okoliczności faktycznych, mające znaczenie dla treści Regulaminu,

  2. konieczność dostosowania treści Regulaminu do ewentualnych zmian technicznych Serwisu Expert.Legal,

  3. zmiana oferty Operatora skutkująca koniecznością dokonania zmian w Regulaminie,

  4. konieczność usprawnienia funkcjonowania Serwisu Expert.Legal i obsługi Użytkowników,

  5. konieczność wprowadzenia zmian mających na celu zapobieganie nadużyciom ze strony Użytkowników oraz poprawy bezpieczeństwa Serwisu Expert.Legal,

  6. konieczność wprowadzenia zmian mających na celu przeciwdziałanie nieprzewidywanemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa,

  7. konieczności wprowadzenia zmian technologicznych, funkcjonalnych lub redakcyjnych.

 2. W przypadku zmian w Regulaminie Operator powiadomi wszystkich Użytkowników, którzy utworzyli wcześniej Konto o treści zmian w następujący sposób:

  1. stosownym komunikatem zamieszczonym w Serwisie Expert.Legal po zalogowaniu się do Konta, oraz

  2. w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej przez Operatora na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty doręczenia przedmiotowego powiadomienia i w żaden sposób nie wpływają na Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną wykonane przed zmianą Regulaminu.

 4. Użytkownicy, w celu dalszej możliwości korzystania z Serwisu Expert.Legal zobowiązani są wyrazić zgodę na zmiany Regulaminu w chwili pierwszego logowania do Konta po doręczeniu powiadomienia o zmianie Regulaminu. Niewyrażenie zgody równoznaczne będzie z rezygnacją z korzystania z Serwisu Expert.Legal, a także Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Operatora pod adresem www.expertlegal.pl/regulamin. w sposób umożliwiający jego zapisanie (pobranie) i przechowywanie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie oraz odtworzenie na urządzeniu Użytkownika.

 2. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1
WARUNKI POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Operatorem (będącym podmiotem przetwarzającym) a Użytkownikiem (będącym administratorem danych osobowych) zostaje zawarta w związku z zawartą umową o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przy użyciu Serwisu Expert.Legal przez Operatora na rzecz Użytkownik, w związku z którą Użytkownik powierza Operatorowi dane osobowe do przetwarzania.

 2. Użytkownik oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych powierzonych Operatorowi do przetwarzania.

 3. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że w odniesieniu do danych osobowych powierzonych Operatorowi do przetwarzania posiada podstawę prawną do ich przetwarzania. 

 4. Użytkownik, w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Expert.Legal, powierza Operatorowi do przetwarzania, na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), dane osobowe dotyczące osób, których dane osobowe zamierza wprowadzić do treści Dokumentów w ramach funkcjonalności Serwisu Expert.Legal (m.in. stron umowy, przedstawicieli lub pracowników stron umowy, stron stosunku pracy, członków rodziny pracownika, stron innych stosunków prawnych), w tym:

  1. dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, firma (nazwa), adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, NIP, pełniona funkcja, numer telefonu, adres e-mail),

  2. dane informacyjne (m.in. numer rachunku bankowego, numer księgi wieczystej, adres lokalu lub nieruchomości),

  3. dane związane z zatrudnieniem (m.in. rodzaj świadczeń przysługujących lub pobieranych przez pracownika, szczególne kategorie danych, w tym dane dotyczące zdrowia i dane dotyczące przynależności związkowej).

 5. Jednocześnie Użytkownik, w przypadku zamiaru wprowadzenia do Serwisu Expert.Legal innych danych osobowych niż określone w ust. 4 powyżej, a co za tym idzie powierzenia tych innych danych do przetwarzania Operatorowi, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Operatora przed ich wprowadzeniem w celu zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 6. Operator uprawniony będzie do wykonywania następujących operacji przetwarzania na powierzonych mu przez Użytkownika danych osobowych: zabezpieczenia, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie podmiotom wskazanym przez Użytkownika, usuwanie – w zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu.

 7. Operator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w sposób ciągły przez okres świadczenia na rzecz Użytkownika Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, nie dłużej jednak niż do dnia zaprzestania świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. 

 8. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznych w systemach informatycznych, w tym w szczególności za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal, wyłącznie w celu należytego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

 9. Operator podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO i w stosownym przypadku, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 10. Operator jest zobowiązany do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na podstawie oraz zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Użytkownika, co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Operator; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Za udokumentowane polecenia i instrukcje uważa się w szczególności wybór stosownych opcji i komunikatów za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal przez Użytkownika. Operator niezwłocznie informuje Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie lub instrukcja stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych osobowych.

 11. Operator zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Operator zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest niezbędny dla należytego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

 12. Operator, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, zobowiązuje się pomagać Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

 13. Operator, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości zobowiązuje się pomagać Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

 14. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, zgłasza je Użytkownikowi.

 15. Na podstawie art. 28 ust. 2 RODO Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innych podmiotów przetwarzających (podmiotów podprzetwarzających), tj. hostingodawcy serwera, na którym przechowywane są dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu Expert.Legal: _____ , oraz podmiotu dostarczającego zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające elektroniczne podpisywanie Dokumentów: _____ . Jednocześnie Operator oświadcza, iż zawarł z ww. podmiotami odpowiednie umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.

 16. Operator zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi, na jego żądanie, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwić Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich.

 17. Operator niezwłocznie po zakończeniu świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jednak nie później niż w terminie 7 dni, zależnie od decyzji Użytkownika trwale usuwa lub zwraca Użytkownikowi wszelkie dane oraz usuwa wszystkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują Operatorowi przechowywanie tych danych osobowych. 

 18. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostaje zawarta na taki sam czas na jaki została zawarta Umowa o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną (umowa główna) i obowiązuje od chwili jej zawarcia. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wygasa w każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o świadczenie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.