Klauzule informacyjne RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU EXPERT.LEGAL PROWADZONEGO PRZEZ EXPERT.LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że:

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka EXPERT.LEGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909830, NIP 6342998944, REGON: 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł, dane kontaktowe: ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice, e-mail: [email protected]

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

 1. w celach niezbędnych do zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Expert.Legal, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym m.in. obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych oraz obowiązków archiwizowania (przechowywania) danych osobowych;

 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla celów marketingu bezpośredniego, w ramach którego możemy wysyłać Ci informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o naszych produktach, usługach i promocjach, pod warunkiem wrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych w takiej formie;

 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: 

 1. podmiot świadczący dla nas usługi księgowo – rozliczeniowe (KANCELARIA JASTA Sp. z o.o., adres: ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy); 

 2. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A., adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) i kurierzy;

 3. hostingodawca naszej poczty e-mail (home.pl S.A., adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin);

 4. podmiot świadczący dla nas usługi hostingowe strony internetowej, na której znajduje się serwis Expert.Legal, oraz usługi informatyczne (ECONNECT4U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., adres: ul. Krakusa 10, 41-200 Sosnowiec).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

W przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingu bezpośredniego – Twoje dane osobowe będą przetwarzane w takim celu do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prawo do przenoszenia Twoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO).

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla celów marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.  

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych dla celu zawarcia i realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną lub wykonanie takiej umowy. W pozostałym zakresie (tj. na potrzeby marketingu bezpośredniego) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCÓW USŁUG I TOWARÓW DLA EXPERT.LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że:

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka EXPERT.LEGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909830, NIP 6342998944, REGON: 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł, dane kontaktowe: ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice, e-mail: [email protected]

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. niezbędnych do wykonania zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług/dostawę towarów, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym m.in. obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych oraz obowiązków archiwizowania (przechowywania) danych osobowych,

 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: 

 1. podmiot świadczący dla nas usługi księgowo – rozliczeniowe (KANCELARIA JASTA Sp. z o.o., adres: ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy); 

 2. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A., adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) i kurierzy;

 3. hostingodawca naszej poczty e-mail (home.pl S.A., adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prawo do przenoszenia Twoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). 

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub wykonania.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU EXPERT.LEGAL PROWADZONEGO PRZEZ EXPERT.LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że:

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka EXPERT.LEGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909830, NIP 6342998944, REGON: 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł, dane kontaktowe: ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice, e-mail: [email protected]

ŹRÓDŁO POZYSKANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot) i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) zostały nam udostępnione przez naszego Klienta, którego jesteś przedstawicielem, a w zakresie danych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) pochodzą one również z tych rejestrów, o ile pozyskanie danych z tych rejestrów okaże się potrzebne w celu świadczenia przez nas usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz wskazanego wyżej Klienta.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora i wskazanego w pkt II. powyżej naszego Klienta, którego jesteś przedstawicielem, stanowiących doprowadzenie do zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Expert.Legal, zawartej pomiędzy nami a wskazanym wyżej Klientem;

 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dla celów marketingu bezpośredniego, w ramach którego możemy wysyłać Ci informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o naszych produktach, usługach i promocjach, pod warunkiem wrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych w takiej formie.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: 

 1. podmiot świadczący dla nas usługi księgowo – rozliczeniowe (KANCELARIA JASTA Sp. z o.o., adres: ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy); 

 2. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A., adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) i kurierzy;

 3. hostingodawca naszej poczty e-mail (home.pl S.A., adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin);

 4. podmiot świadczący dla nas usługi hostingowe strony internetowej, na której znajduje się serwis Expert.Legal, oraz usługi informatyczne (ECONNECT4U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., adres: ul. Krakusa 10, 41-200 Sosnowiec).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Expert.Legal zawartej z Klientem wskazanym w pkt II. powyżej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem takiej umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

W przypadku Twoich danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingu bezpośredniego – Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO). 

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu doprowadzenia do zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Expert.Legal, zawartej pomiędzy nami a Klientem wskazanym w pkt II. powyżej, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie z Klientem, którego jesteś przedstawicielem, umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną lub wykonanie takiej umowy. W pozostałym zakresie (tj. na potrzeby marketingu bezpośredniego) podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW USŁUG I TOWARÓW DLA EXPERT.LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że:

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka EXPERT.LEGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909830, NIP 6342998944, REGON: 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł, dane kontaktowe: ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice, e-mail: [email protected]

ŹRÓDŁO POZYSKANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot) i dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) zostały udostępnione nam przez naszego kontrahenta (dostawcę towarów lub usług, którego jesteś przedstawicielem, a w zakresie danych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) pochodzą one również z tych rejestrów, o ile pozyskanie danych z tych rejestrów okaże się potrzebne w celu zawarcia i/lub wykonania umowy o świadczenie usług/dostawę towarów zawartej pomiędzy nami a wskazanym wyżej dostawcą.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora i wskazanego w pkt II. powyżej dostawcy towarów lub usług, którego jesteś przedstawicielem, stanowiących doprowadzenie do zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług/dostawę towarów zawartej pomiędzy nami a wskazanym wyżej dostawcą.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: 

 1. podmiot świadczący dla nas usługi księgowo – rozliczeniowe (KANCELARIA JASTA Sp. z o.o., adres: ul. Nowokościelna 7, 43-100 Tychy); 

 2. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A., adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) i kurierzy;

 3. hostingodawca naszej poczty e-mail (home.pl S.A., adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy zawartej z dostawcą wskazanym w pkt II. powyżej, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu - do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO). 

Przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy z dostawcę usług lub towarów, którego jesteś przedstawicielem lub wykonanie takiej umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO EXPERT.LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że:

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka EXPERT.LEGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909830, NIP 6342998944, REGON: 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł, dane kontaktowe: ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice, e-mail: [email protected]

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: 

 1. hostingodawca naszej poczty e-mail (home.pl S.A., adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin);

 2. podmiot świadczący dla nas usługi hostingowe strony internetowej, na której znajduje się serwis Expert.Legal, oraz usługi informatyczne (ECONNECT4U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., adres: ul. Krakusa 10, 41-200 Sosnowiec).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu ich zgromadzenia, do końca roku kalendarzowego, a w przypadku gdy inne obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie określonych danych przez dłuższy okres czasu takie dane będą przechowywane do upływu takiego dłuższego okresu.

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia Twoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO), jak również prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości udzielenia odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NEWSLETTERA EXPERT.LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że:

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka EXPERT.LEGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 153) przy ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000909830, NIP 6342998944, REGON: 389400703, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000,00 zł, dane kontaktowe: ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice, e-mail: [email protected]

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla celów marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług w przypadku zapisania się przez Ciebie do newsletter’a i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim celu - dane osobowe przetwarzamy wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego możemy wysyłać do Ciebie informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o naszych produktach, usługach i promocjach, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej, dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych w takiej formie.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: 

 1. hostingodawca naszej poczty e-mail (home.pl S.A., adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin);

 2. podmiot świadczący dla nas usługi hostingowe strony internetowej, na której znajduje się serwis Expert.Legal, oraz usługi informatyczne (ECONNECT4U Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., adres: ul. Krakusa 10, 41-200 Sosnowiec).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. 

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prawo do przenoszenia Twoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). Przysługuje Ci również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych na potrzeby ewentualnego zapisania się do newsletter’a jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zapisania się do newsletter’a i otrzymywania od nas informacji handlowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.