Wniosek pracownika o uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej

Jest to wniosek, jaki może złożyć pracownik, jeśli chce skorzystać z pracy zdalnej.

Jeżeli pracownik znajuje się w grupie uprzywilejowanej, wniosek co do zasady jest wiążący dla pracodawcy: Dotyczy to pracownika, który: jest rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; jest rodzicem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; jest rodzicem dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; jest pracownicą w ciąży; wychowuje dziecko, które nie ukończyło 4 roku życia; sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Polecenie pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wzór, jaki możesz użyć, gdy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na znajdowanie się w okresie obowiązującego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, albo okresie do 3 miesięcy po ich odwołaniu lub na czasowy brak możliwości z powodu siły wyższej zapewniania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.
10,00zł za 1 dokument
Informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinien spełnić pracownik podczas wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Dokument obowiązkowy, przygotowany zgodnie z art 67(31) par. 5 Kodeksu pracy.
30,00zł za 1 dokument