Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy

Jest to wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej. Może być złożony w formie papierowej albo elektronicznej. Można z niego skorzystać w przypadku, gdy ustalenie wykonywania pracy w warunkach pracy zdalnej miało miejsce w trakcie zatrudnienia. Jest to wniosek wiążący. Pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy przez pracownika, o którym mowa w art. 142(1) § 1 pkt 2 i 3, pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna ]

Wniosek pracownika o uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wniosek, jaki może złożyć pracownik, który chce skorzystać z pracy zdalnej. Złożony wniosek jest wiążący dla pracodawcy, jeżeli pracownik znajduje się w grupie uprzywilejowanej.
10,00zł za 1 dokument
Polecenie pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wzór, jaki możesz użyć, gdy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na znajdowanie się w okresie obowiązującego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, albo okresie do 3 miesięcy po ich odwołaniu lub na czasowy brak możliwości z powodu siły wyższej zapewniania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.
10,00zł za 1 dokument