Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Oświadczenie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, na mocy którego Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z winy pracownika. Z tego dokumentu możesz skorzystać w sytuacji, jeżeli od chwili dowiedzenia się o zdarzeniu nie upłynął jeszcze miesiąc.
49,99zł za 1 dokument
Polityka antymobbingowa
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Wewnętrzna polityka antymobbingowa jest dokumentem, który może stanowić załącznik do regulaminu pracy lub w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do utworzenia regulaminu pracy może stanowić odrębny dokument wewnętrzny pracodawcy. Wewnętrzna polityka antymobbingowa ma na celu usprawnienie postępowania w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy zachowań polegających na mobbingu.
99,99zł za 1 dokument