Umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Jest to umowa, na mocy której możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, nie będziesz mógł mu wydawać wiążących poleceń, jedynie wskazówki zadań, zleceniobiorca co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu, chociaż możliwym jest wyznaczenie w umowie odpowiednich ram takiego działania. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej skorzystaj z innego wzoru znajdującego się w naszej bazie dokumnetów

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej kilku pracowników za powierzone mienie
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, na mocy której, można powierzyć wspólnie kilku pracownikom mienie (rzeczy) pracodawcy z obowiązkiem wyliczenia się, czyli oddania ich w odpowiedniej ilości, taka jak została powierzona. WARUNKIEM JEJ ZAWARCIA JEST JEJ ZAWARCIE Z CO NAJMNIEJ DWOMA PRACOWNIKAMI. W przypadku gdybyś planował zawrzeć taką umowę wyłącznie z jedną osobą – skorzystaj z innego dokumentu expert legal
49,99zł za 1 dokument
Umowa zlecenia prac fizycznych zawierana z przedsiębiorcą (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą )
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, na mocy której możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie bez działalności gospodarczej skorzystaj z innego dokumentu z bazy.
74,99zł za 1 dokument