Umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Jest to umowa, na mocy której możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, nie będziesz mógł mu wydawać wiążących poleceń, jedynie wskazówki zadań, zleceniobiorca co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu, chociaż możliwym jest wyznaczenie w umowie odpowiednich ram takiego działania. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej skorzystaj z innego wzoru znajdującego się w naszej bazie dokumentów.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, wymagający konsultacji z przedstawicielem pracowników
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą (utworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub – jeśli taki wniosek złoży zakładowa organizacja związkowa- pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
299,99zł za 1 dokument
Regulamin pracy dla pracy biurowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Regulamin może zostać zastosowany, jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na pracy biurowej. W regulaminie będziesz mieć możliwość ustalenia podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy – jeżeli zamierzasz wprowadzić u siebie inne systemy czasu pracy – wybierz odpowiedni regulamin znajdujący się w naszej bazie. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy.
299,99zł za 1 dokument