Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej kilku pracowników za powierzone mienie

Jest to umowa, na mocy której, można powierzyć wspólnie kilku pracownikom mienie (rzeczy) pracodawcy z obowiązkiem wyliczenia się, czyli oddania ich w odpowiedniej ilości, taka jak została powierzona. WARUNKIEM JEJ ZAWARCIA JEST JEJ ZAWARCIE Z CO NAJMNIEJ DWOMA PRACOWNIKAMI. Znajduje ona zastosowanie najczęściej w przypadku mienia przechowywanego w magazynach pracodawcy, tj. w przypadku gdy mowa o narzędziach, środkach spożywczych, materiałach niezbędnych do wykonywania pracy. Szczegółowe regulacje dot. zasad jej tworzenia i warunków, jakie należy spełnić, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie – z którego co do zasady wynika wprost treść niniejszej umowy. Aby zawrzeć taką umowę liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia (czyli np. w sklepie, hali produkcyjnej) nie może przekroczyć: - przy pracy na jedną zmianę - 8 osób, - przy pracy na dwie zmiany - 12 osób, - przy pracy na trzy zmiany - 16 osób. W zakładach usługowych, w zakładach żywienia zbiorowego oraz w sklepach samoobsługowych i preselekcyjnych pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną, jeżeli ich liczba w miejscu powierzenia mienia nie MOŻE PRZEKROCZYĆ 24 osób na jedną zmianę.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa o świadczenie usług zawierana z przedsiębiorcą (osobą prowadzącą działalność gospodarczą)
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowa o świadczenie usług to umowa zawierana z przedsiębiorcą, w ramach tzw. kontaktu B2B – najczęściej z osobami wykonującymi zadania zarządcze lub zadania niewymagające realizacji w ramach stosunku pracy Jej istotą jest to że umowa ta jest wykonywana na ryzyko przedsiębiorcy a zlecający nie ma prawa do bieżącego instruowania zleceniobiorcy co do sposobu/metod ich wykonania. Niniejszy wzór umowy powinien znaleźć zastosowanie głównie dla osób wykonujących usługi doradcze, informatyczne, zarządcze.
99,99zł za 1 dokument
Oświadczenie o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie art. 55 Kodeksu pracy
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Jest to dokument, jaki pracownik może złożyć pracodawcy w przypadku gdy zamierza rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zachowania pracodawcy w przypadku, gdy: - pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie zakazujące pracy na danym stanowisku i zawierające nakaz przeniesienia pracownika na inne stanowisko odpowiednie ze względu na kwalifikacje i stan zdrowia a pracodawca nie dokonał takiego przeniesienia - pracodawca dopuścił się wobec pracownika naruszenia obowiązków
49,99zł za 1 dokument