Umowa o pracę na okres próbny

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Umowy o pracę

Wzór obowiązujący od dnia 26.04.2023 r. 

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,  w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

 Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

1) 1 miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2) 2 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Zapytanie związku zawodowego o przynależność związkową Pracownika
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, jaki należy przedłożyć do związku zawodowego, działającego u pracodawcy w celu weryfikacji, czy dany pracownik podlega ochronie związkowej – jest to niezbędne np. -w razie woli rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, - w razie woli nałożenia na pracownika kary porządkowej.
9,99zł za 1 dokument
Konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
W przypadku gdy zamierzasz wypowiedzieć pracownikowi umowę o prace zawartą na czas nieokreślony, w pierwszej kolejności, jeżeli jest on reprezentowany przez zakładową organizację związkową (tzn. jest jej członkiem lub podlega jej ochronie) musisz zawiadomić organizację związkową o takim zamiarze. Niniejszy projekt pisma stanowi wzór takiego zawiadomienia.
14,99zł za 1 dokument