Umowa o pracę na czas nieokreślony

Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem tworzy bardziej trwały stosunek pracy względem pozostałych umów o pracę, nie wskazujemy w takiej umowie daty zakończenie jej obowiązywania. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, w razie konieczności rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, należy mu podać przyczyny podjęcia takiej decyzji ( takiego wymogi nie mają umowy o pracę innego rodzaju – na czas określony i próbny) Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski. W przypadku gdyby stałym miejscem wykonywania pracy było miejsce poza Polską, wybierz inny dokument – umowę o pracę poza granicami Polski.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Oświadczenie pracownika w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Oświadczenie rodzica obejmujące oświadczenia dotyczące zgody lub jej braku na: - pracę powyżej 8 godzin na dobę, - pracę w porze nocnej - pracę w godzinach nadliczbowych - pracę w systemie przerywanego czasu pracy - delegowanie poza stałe miejsce pracy.
Za darmo
Oświadczenie o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, na mocy którego Pracodawca rozwiązuje z Pracownikiem umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony z przyczyn wynikających z zachowania pracownika. Powodami wypowiedzenia umowy mogą być np. (do wyboru 1 przyczyna) : niewywiązywanie się z obowiązków, niska jakość pracy, dezorganizacja pracy z uwagi na absencje, dopuszczanie się przez pracownika niezasadnej krytyki pracodawcy, utrata zaufania do pracownika z uwagi na niedochowywanie przez niego obowiązków.
79,99zł za 1 dokument