Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, wymagający konsultacji z przedstawicielem pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą (chyba, że ustalono w układzie zbiorowym pracy lub Regulaminie wynagradzania, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub- jeśli związki nie działają- w porozumieniu z przedstawicielem pracowników – że w ogóle nie tworzy się takiego funduszu) utworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub – jeśli taki wniosek złoży zakładowa organizacja związkowa- pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Inni pracodawcy mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. To wersja dla pracodawcy, u którego nie działają żadne związki zawodowe. W takiej sytuacji pracodawca musi ustalić tekst Regulaminu w porozumieniu z takim przedstawicielem (zgodnie z art. 8 ust. 2 zd. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Nie jest właściwa dla pracodawcy, u którego działa choćby jedna organizując związkowa, gdyż taki z kolei musi dokonać uzgodnienia treści Regulaminu z takim związkiem lub związkami i skorzystać z wersji Regulaminu dla pracodawcy, u którego działają związki zawodowe.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Oświadczenie pracownika w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Oświadczenie rodzica obejmujące oświadczenia dotyczące zgody lub jej braku na: - pracę powyżej 8 godzin na dobę, - pracę w porze nocnej - pracę w godzinach nadliczbowych - pracę w systemie przerywanego czasu pracy - delegowanie poza stałe miejsce pracy.
Za darmo
Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w okresie izolacji
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to porozumienie, jakie możesz zawrzeć z pracownikiem, gdy ten wyrazi wolę wykonywania pracy zdalnej w okresie nałożonej na niego izolacji.
14,99zł za 1 dokument