Regulamin pracy dla zakładu produkcyjnego

Regulamin pracy jest to dokument, jaki pracodawca: - musi wprowadzić w swoim zakładzie pracy jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników chyba że u pracodawcy wprowadzono układ zbiorowy pracy - zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, jeżeli nie obowiązują go postanowienia układu zbiorowego pracy. - zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że obowiązują u niego postanowienia układu zbiorowego pracy. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Możesz uregulować regulaminem również pełną procedurę dot. badania trzeźwości. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać ze wzorów zgromadzonych w naszym systemie.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o podnoszenie kwalifikacji - studia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jeżeli jako Pracodawca chcesz przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie/przejazd/zakwaterowanie, a formą podnoszenie kwalifikacji jest udział pracownika w studiach, wybierz tą umowę. ZASTRZEŻENIE Ta umowa nie jest właściwa dla studiów podyplomowych. Dla ustaleń dot. dofinansowania przez pracodawcę studiów podyplomowych przygotowana jest odrębna umowa.
49,99zł za 1 dokument
Pismo informujące związek zawodowy o odrzuceniu sprzeciwu pracownika od nałożonej na niego kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Niniejsze pismo stanowi wzór informacji do związku zawodowego reprezentującego pracownika, którego dotyczy ukaranie karą porządkową. Jest to wzór obowiązkowego pisma, jakie należy skierować do organizacji związkowej na etapie rozpoznawania sprzeciwu pracownika od nałożonej kary, a w zasadzie odrzucenia tego sprzeciwu, w przypadku gdy pracownik przez daną organizację jest reprezentowany.
9,99zł za 1 dokument