Regulamin pracy dla pracy biurowej

Jest to regulamin, który może zostać zastosowany, jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność opiera się na pracy biurowej – jeżeli prowadzisz taką działalność, czyli niezwiązana z produkcją – wybierz ten dokument. W niniejszym regulaminie będziesz mieć możliwość ustalenia podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy – jeżeli zamierzasz wprowadzić u siebie inne systemy czasu pracy – wybierz odpowiedni regulamin znajdujący się w naszej bazie. Regulamin pracy jest to dokument, jaki pracodawca: - musi wprowadzić w swoim zakładzie pracy jeżeli zatrudnia co najmniej 50 pracowników chyba że u pracodawcy wprowadzono układ zbiorowy pracy - zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, jeżeli nie obowiązują go postanowienia układu zbiorowego pracy. - zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że obowiązują u niego postanowienia układu zbiorowego pracy. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

W regulaminie masz możliwość pełnego uregulowania procedury dotyczącej badania trzeźwości.

Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy. 

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Jest to porozumienie, jakie możesz zawrzeć z pracownikiem, gdy ten wyrazi wolę wykonywania pracy zdalnej w okresie nałożonej na niego kwarantanny.
14,99zł za 1 dokument
Oświadczenie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to dokument, na mocy którego Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z winy pracownika. Z tego dokumentu możesz skorzystać w sytuacji, jeżeli od chwili dowiedzenia się o zdarzeniu nie upłynął jeszcze miesiąc.
49,99zł za 1 dokument