Polityka antymobbingowa

Wewnętrzna polityka antymobbingowa jest dokumentem, który może stanowić załącznik do regulaminu pracy lub w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do utworzenia regulaminu pracy może stanowić odrębny dokument wewnętrzny pracodawcy. Wewnętrzna polityka antymobbingowa ma na celu usprawnienie postępowania w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy zachowań polegających na mobbingu, za który to uważa się, zgodnie z treścią kodeksu pracy : działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Wewnętrzna polityka antymobbingowa ma na celu wprowadzenie procedury które przyczynią się do zapobiegania występowania ww. zjawiska, a w razie jego zaistnienia – do sprawnego rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz zapobieżenia podobnym działaniom na przyszłość.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Oświadczenie o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Karę porządkową wymierza się pracownikowi za : -nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, - nieprzestrzegania sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, - opuszczenie stanowiska.
49,99zł za 1 dokument
Umowa o praktyki absolwenckie
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
o umowa uregulowana w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – zgodnie z regulacją ustawy można przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Dotyczy to również osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
29,99zł za 1 dokument