Oświadczenie o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Jest to dokument, obowiązujący od dnia 26.04.2023 r., na mocy którego Pracodawca rozwiązuje z Pracownikiem umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony z przyczyn wynikających z zachowania pracownika, w tym z powodu negatywnej oceny jego pracy. Powodami wypowiedzenia umowy pracownikowi mogą być np. niewywiązywanie się z obowiązków, niska jakość pracy, dezorganizacja pracy z uwagi na absencje, dopuszczanie się przez pracownika niezasadnej krytyki pracodawcy, utrata zaufania do pracownika z uwagi na niedochowywanie przez niego obowiązków. Jeżeli któraś z powyższych sytuacji ma miejsce w Twojej sprawie – skorzystaj z tego dokumentu. Możesz stworzyć dokument wyłącznie w oparciu o jedną przyczynę. W przypadku gdybyś chciał wypowiedzieć pracownikowi umowę z zawinionych przyczyn leżących po jego stronie ( z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych) lub z innych powodów niż związane z oceną pracy – skorzystaj z innego właściwego dokumentu dostępnego w naszej bazie.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Pismo zwracające wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 182(1a) /art. 183 § 4–4(3) Kodeksu pracy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Skorzystaj ze wzoru, będąc pracodawcą, jeżeli pracownik przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 26 kwietnia 2023 r.) złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części zgodnie z art. 182(1a) albo art. 183 § 4–4(3) (tzw. odrębny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części ustawy), ale nie rozpoczął jeszcze korzystania z tego urlopu w dniu 26 kwietnia 2023 r.
Za darmo
Konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Umowy o pracę
W przypadku gdy zamierzasz wypowiedzieć pracownikowi umowę o prace zawartą na czas nieokreślony, w pierwszej kolejności, jeżeli jest on reprezentowany przez zakładową organizację związkową (tzn. jest jej członkiem lub podlega jej ochronie) musisz zawiadomić organizację związkową o takim zamiarze. Niniejszy projekt pisma stanowi wzór takiego zawiadomienia.
14,99zł za 1 dokument