Oświadczenie o wymierzeniu pracownikowi kary porządkowej

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Karę porządkową wymierza się pracownikowi za : -nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych (np. niestosowanie się do procedur, zarządzeń obowiązujących u Pracodawcy) - nieprzestrzegania przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy ( np. brak usprawiedliwienia nieobecności w terminie, brak potwierdzenia obecności /wyjścia z pracy zgodnie z przyjętymi zasadami) - za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych (np. naruszenie obowiązujących zarządzeń u pracodawcy, narażenie innych pracowników na niebezpieczeństwo) - opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, - stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu przez Pracodawcę i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia przez Pracownika. Przed nałożeniem kary należy obowiązkowo wysłuchać pracownika i odebrać od niego wyjaśnienia w sprawie – na piśmie czy ustnie.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Polityka antymobbingowa
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Wewnętrzna polityka antymobbingowa jest dokumentem, który może stanowić załącznik do regulaminu pracy lub w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do utworzenia regulaminu pracy może stanowić odrębny dokument wewnętrzny pracodawcy. Wewnętrzna polityka antymobbingowa ma na celu usprawnienie postępowania w przypadku wystąpienia w zakładzie pracy zachowań polegających na mobbingu.
99,99zł za 1 dokument
Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Dokument do zastosowania w przypadku, gdy pracownikowi mają zostać zmienione warunki pracy ( miejsce pracy, stanowisko, wymiar etatu) i warunki płacy ( zmiana wysokości wynagrodzenia lub zasad wynagradzania) Nie w każdym przypadku musi dojść do zmiany wynagrodzenia. Wypowiedzenie to nie musi być zastosowane w sytuacji powierzenia pracownikowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy innej pracy, niż określona w umowie o pracę, o ile odpowiada to kwalifikacjom pracownika i nie zmienia wynagrodzenia.
79,99zł za 1 dokument