Oświadczenie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 Kodeksu pracy

Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Kategorie: Ogólne

Jest to dokument, na mocy którego Pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę z winy pracownika. Z tego dokumentu możesz skorzystać w sytuacji, jeżeli od chwili dowiedzenia się o zdarzeniu nie upłynął jeszcze miesiąc. Oświadczenie może zostać złożone z powodu - ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych - musi być do zachowanie zawinione (zrobione umyślnie/nieumyślnie), musi prowadzić do naruszenia albo zagrożenia interesów pracodawcy i musi naruszać obowiązek pracownika – np. pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu, nie usprawiedliwił nieobecności, opuścił miejsce pracy bez uprzedzenia czym wypełnił ww. przesłanki – bez zachowania tych przesłanek rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie będzie niezasadne. - popełnienia przez pracownika przestępstwa, w czasie trwania umowy, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem) – np. w sytuacji kiedy pracownik zostanie skazany lub przyłapany na kradzieży, a w ramach obowiązków pracowniczych powierzane są mu pieniądze, co już stanowi nadużycie zaufania - zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, np. w przypadku gdy pracownik jest kierowcą a z własnej winy utraci prawo jazdy. Dokument powoduje że umowa z pracownikiem rozwiąże się natychmiastowo, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pamiętaj, że jeżeli pracownik jest członkiem zz, rozwiązanie musi poprzedzać konsultacja – skorzystaj w tym celu z odpowiedniego dokumentu znajdującego się w naszej bazie. 

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Wniosek o uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Z uwagi na zmianę zakresu informacji o warunkach zatrudnienia, po nowelizacji kodeksu pracy z kwietnia 2023 r., pracownik pozostający w zatrudnieniu może zawnioskować o jej uzupełnienie, zgodnie z aktualnymi przepisami.
Za darmo
Umowa o zachowaniu poufności
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych Kategorie: Ogólne
Jest to umowa, jaka może zostać zawarta z Pracownikiem przy zawarciu umowy o pracę, w sytuacji, kiedy Pracownik, w związku z zajmowanym przez siebie stanowiskiem, uzyska dostęp do istotnych dokumentów Pracodawcy, których treść wymaga zachowania poufności.
69,99zł za 1 dokument