Oświadczenie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy

Jest to dokument, jaki pracodawca może złożyć pracownikowi w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy – gdy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 3 miesiące,  gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy – gdy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego (182 dni) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące, gdy pracownik jest nieobecny w pracy dłużej niż miesiąc, jest to nieobecność usprawiedliwiona. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić gdy pracownik już wróci do pracy po chorobie/nieobecności. 

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – pakiet dla kadrowych]

Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Umowa o pracę na zastępstwo to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. okres nieobecności zastępowanego pracownika z uwagi na jego usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną np. korzystaniem z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski.
29,99zł za 1 dokument
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, wymagający konsultacji z przedstawicielem pracowników
Pakiet: Prawo pracy – pakiet dla kadrowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą (utworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub – jeśli taki wniosek złoży zakładowa organizacja związkowa- pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
299,99zł za 1 dokument