Oświadczenie o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie art. 55 Kodeksu pracy

Jest to dokument, jaki pracownik może złożyć pracodawcy w przypadku gdy zamierza rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zachowania pracodawcy w przypadku, gdy:

- pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie zakazujące pracy na danym stanowisku i zawierające nakaz przeniesienia pracownika na inne stanowisko odpowiednie ze względu na kwalifikacje i stan zdrowia a pracodawca nie dokonał takiego przeniesienia

- pracodawca dopuścił się wobec pracownika naruszenia obowiązków – np. nie wypłacał mu na czas wynagrodzenia – w takim wypadku pracownik może również żądać odszkodowania za czas okresu wypowiedzenia lub jeżeli to umowa na czas określony – do dnia jej obowiązywania, ale nie dłużej niż w wysokości za okres wypowiedzenia.

Ciężkość naruszenia obowiązków wobec pracownika ocenia się wg stopnia narażenia interesów pracownika Możliwość złożenia takiego wypowiedzenia trwa wyłącznie miesiąc od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę jego złożenia. Jeżeli np. uzyskałeś wcześniej orzeczenie lekarskie czy od naruszenia obowiązku pracodawcy wobec twojej osoby upłynął okres dłuższy niż miesiąc, nie masz już możliwości złożenia takiego oświadczenia. W przypadku rozwiązania umowy o prace w tym trybie, powstają takie skutki, jak gdyby to pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę za wypowiedzeniem.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy]

Umowa zlecenie zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy
Jest to umowa, którą możesz polecić zleceniobiorcy wykonywanie określonych czynności – co istotne, nie jest to umowa na mocy której związujesz z daną osobą stosunek pracy – zleceniobiorca pozostanie samodzielny w wykonywanych czynnościach, co do zasady pozostanie samodzielny w decydowaniu o metodzie podejmowanych czynności, ich czasie i miejscu. Jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę ze Zleceniobiorcą, który wykonywać będzie zlecenie w ramach działalności gospodarczej skorzystaj z innego dokumentu z bazy.
74,99zł za 1 dokument
Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo
Pakiet: Prawo pracy – podstawy dla każdego pracownika i pracodawcy Kategorie: Umowy o pracę
Umowa o pracę na zastępstwo to umowa zawierana na z góry określony okres czasu, tzn. okres nieobecności zastępowanego pracownika z uwagi na jego usprawiedliwioną nieobecność spowodowaną np. korzystaniem z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego Głównym miejscem wykonywania umowy o pracę jest Polska, nie wyklucza to jednak podróży służbowych pracownika poza granice Polski.
29,99zł za 1 dokument