Notatka służbowa - oddalenie się z miejsca pracy

Jest to dokument, który można wykorzystać przy przeprowadzaniu kontroli stanu trzeźwości w zakładzie pracy, jeżeli pracownik oddali się z miejsca pracy, co uniemożliwi jego kontrolę trzeźwości. Jego wzór powinien stanowić odpowiednio załącznik do regulaminu pracy/aneksu dotyczącego zmian w regulacjach regulaminu pracy w zakresie kontroli trzeźwości/obwieszczenia o kontroli trzeźwości. Jest to dokument zawierający pola do samodzielnego uzupełnienia/wyboru właściwej wersji.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników]

Aneks do regulaminu pracy
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Skorzystaj z aneksu, jeżeli chcesz uaktualnić zapisy obowiązującego w Twojej firmie regulaminu pracy w zakresie kontroli i badania trzeźwości pracowników, w tym na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Treść aneksu przewiduje dołączenie do niego załączników - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać ze wzorów zgromadzonych w naszym systemie.
99,99zł za 1 dokument
Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej pracownikowi (trzeźwość)
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to pismo z którego możesz skorzystać w przypadku woli ukarania pracownika karą upomnienia lub nagany za: - stawienie się w pracy w stanie po użyciu alkoholu, lub - stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości, lub - stawienie się w pracy pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Jeżeli z tych powodów chcesz nałożyć na pracownika karę pieniężną - skorzystaj z innego wzoru naszej bazy.
9,99zł za 1 dokument