Informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinien spełnić pracownik podczas wykonywania pracy zdalnej

Dokument obowiązkowy, przygotowany zgodnie z art 67(31) par. 5 Kodeksu pracy. § 5. Przy ocenie ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną uwzględnia się w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Na podstawie wyników tej oceny pracodawca opracowuje informację zawierającą: 1) zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii; 2) zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej; 3) czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej; 4) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Pracodawca może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej.

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - praca zdalna]

Oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Wzór oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej. Może zostać złożone w formie papierowej albo elektronicznej.
10,00zł za 1 dokument
Polecenie pracy zdalnej
Pakiet: Prawo pracy - praca zdalna
Jest to wzór, jaki możesz użyć, gdy chcesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej z uwagi na znajdowanie się w okresie obowiązującego stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, albo okresie do 3 miesięcy po ich odwołaniu lub na czasowy brak możliwości z powodu siły wyższej zapewniania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.
10,00zł za 1 dokument