Aneks do regulaminu pracy

Skorzystaj z aneksu, jeżeli chcesz uaktualnić zapisy obowiązującego w Twojej firmie regulaminu pracy w zakresie kontroli i badania trzeźwości pracowników, w tym na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Treść aneksu przewiduje dołączenie do niego załączników - wzoru protokołu z kontroli, protokołu stwierdzającego odmowę pracownika poddania się kontroli oraz notatki służbowej opisującej opuszczenie miejsca pracy i odmowę poddania się kontroli - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać ze wzorów zgromadzonych w naszym systemie. Załączniki, na jakie powołujemy się w aneksie to protokół z badania trzeźwości, protokół z odmowy poddania się kontroli, notatka służbowa, dokumentująca oddalenie się z miejsca pracy po powzięciu informacji o prowadzonej kontroli. 

Potrzebujesz porady lub dedykowanej umowy?

Skontaktuj się z nami

Inne dokumenty w pakiecie [Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników]

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie kontroli trzeźwości
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Jest to dokument upoważniający osobę dokonującą kontroli w imieniu pracodawcy do przetwarzania danych osobowych w zakresie kontroli trzeźwości w stosunku do pracowników i innych osób w miejscu pracy.
9,99zł za 1 dokument
Obwieszczenie o kontroli trzeźwości w zakładzie pracy
Pakiet: Prawo pracy - kontrola trzeźwości pracowników
Skorzystaj z oświadczenia, jeżeli chcesz wprowadzić w swoim zakładzie pracy regulacje dotyczące badania trzeźwości, w tym badania na obecność u pracowników środków działających podobnie do alkoholu. Treść regulaminu przewiduje dołączenie do niego załączników - np. dotyczących procedury badania trzeźwości - możesz stworzyć własne załączniki lub skorzystać z naszej bazy.
99,99zł za 1 dokument